VMC850B CNC Freze maşyn, dik maşyn merkezi

Gysga düşündiriş:

Haryt modeli: VMC850B

-Okary berklik / ýokary günäkär esasy gurluş

-Okary ygtybarly maşyn gurallarynyň gurluşyny ösdürmek üçin 3D-CAD we fnite element alysisini ulanyň

Baglanan çäge galyplaryny gaýtadan dikeltmek, iki gezek garramak we ýörite tank görnüşli gurluş we gapyrga bilen berkitmek üçin amatly gural, enjamy berk berklik we histerezi ýitirmek guralyna öwürýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Speedokary tizlikli / ýokary takyklyk üç okuň iýmit gurluşy
X, Y, Z üç okuň hemmesi takyk çyzykly aýlawly demir ýoluny kabul edýär (THK ýa-da HIWI)
Az ses, pes garşylyk, ýokary tizlik, ýokary takyklyk
Üç okuň hemmesi C3 dereje ýokary takyklykly nurbady kabul edýär, top nurbatynyň polýuslaryny düzýär we sürüjiniň berkligini optimallaşdyryp, ýylylygyň ýoýulmagyny azaldýar.
Top nurbatynyň polýuslary, kontakt top nurbadynyň NSK ýokary takyklyk burçuny kabul edýär
Speedokary tizlikli / ýokary takyklykly pyçak
Ridokary berklik, ýokary takyklyk, uly deşik diametri şpil dizaýny, takyk slaýd burç topy (P4 dereje) goldawyny kabul ediň
Rotokary aýlawly pyçak müşderiler üçin ýokary tizlikli kesmegi üpjün edýär, maşyn guralynyň takyklygynyň uzak möhletleýin durnuklaşmagyny üpjün edýär
Eplenç uly burulmanyň sinhron guşak hereketlendirijisini kabul edýär, sürtülme we az ses

Esasy konfigurasiýa

Awtomat nasos:Herg, 1 sany, Japanaponiýa
El bilen ýarag:1 sany
El bilen impuls generatory:1 sany, Taýwandan
Duýduryş çyrasy üç reňkde:1 sany
Iş çyrasy:1 sany
Eplenji motor:1 sany, Fanuc
Eplenç:1 sany, Posa, Taýwan
BK3 jübütlemek:3 sany, Germaniýadan R + W.

Sinhron tigir:1 sany, Posa, Taýwan
Sinhron guşak:1 sany, Posa, Taýwan
Top nurbady:C3 synp, 4012, Posa, TAIWANG ýa-da THK, APaponiýa
3axle Balling (rolik) Ruletka:6sets / 12pcs, NSK, APaponiýa
Takyk gulplanan hozlar:6 sany
Balans bloky:1 sany
Balans zynjyrlary:12A -1 * 79

Aýratynlyklary

iş stolunyň ululygy mm

1000x500

t-ýeri mm

18x5

stoluň üstünde iň köp ýük kg

600

x ok syýahaty mm

850

y ok syýahaty mm

560

z ok syýahaty mm

650

egriji ýazgy  

7/24 bt40

egirme tizligi r / min

8000

esasy hereketlendiriji güýji kw

11

x / y / z çalt syýahat m / min

32/32/30

iýmit tizligi m / min

20

gural magazineurnalynyň görnüşi  

goluň bilen disk görnüşi

gurallaryň mukdary bölek

24

gural çalşygynyň wagty s

2.5

umumy kuwwaty Kwa

25

umumy ölçegleri (lxwxh) mm

4400x2565x2944

maşynyň agramy Kg

6800

Umumy giriş

1, ýokary takyklyk we öndürijilik talaplary bilen bölekleri gaýtadan işlemek üçin amatly.Işçileriň zähmet güýjüni azaltmak üçin käbir ýörite enjamlary we ýazuw amallaryny doly ýok edip biler.Awtoulaglarda, motosikllerde, howa giňişliginde, harby, gurallar, gurallar, elektronika, galyplar senagaty, degirmen, içgysgynç, kakmak we beýleki gaýtadan işlemekde kiçi we orta ölçegli diskleri, plitalary, gabyklary, klapan korpuslaryny we ş.m. burawlamak üçin amatlydyr. , önümçilik siklini gysgaltmak üçin programma üpjünçiligine ýetmek üçin gaýtadan işlemek.VMC850B kesilen suwuklygyň döremezligi we ajaýyp dünýägaraýyş dizaýny bilen ähli gorag galkany bilen enjamlaşdyrylandyr.4-nji CNC aýlaw stoly, çip konweýer, ýag sowadyjy we beýleki esbaplar hökmany däl
2. Maşynyň bedeni, sütün, eýer, iş stoly, çybyk çäge tehnologiýasy bilen eplenýän guty we materialyň içki galyndy stresini ýok etmek üçin 2 gezek garramak üçin ýokary hilli çal demir ulanýarys.Bu bölekleriň hemmesi diňe bir bu bölekler üçin däl, eýsem enjam üçin gaty berkligi we durnuklylygy ýokarlandyrýan SolidWorks programma üpjünçiligi tarapyndan optimallaşdyrylýar.Şeýle hem, kesmek netijesinde dörän deformasiýany we titremäni saklar. X / Y / Z oklarynyň hemmesi çyzykly ýol görkeziji.
3. Maşyn guýmak, CAD programma üpjünçiligi dizaýny we iň oňat gurluşy anyklamak üçin FEM bilen ulanylýar.Maşyn korpusy, sütün, eýer uly bölüm ululygy bilen bezelendir.Gollanmalar iň oňat berkligi we durnuklylygy üpjün etmek üçin uly aralyk bilen düzülendir.
4. Dökümiň ​​esasy kontakt ýüzleri, täsirli aragatnaşyk meýdançasyna göz ýetirmek üçin tejribeli işçiler tarapyndan el bilen gysylýar.
5. Eplenme ýokary takyklygy we berkligi üpjün etmek üçin hünärmen öndürijiler tarapyndan öndürilýär.Eplenç podşipnigi dünýä belli ýokary takyklyk markasyndan bolup, hemişelik temperatura we tozan ýok.Şondan soň, ähli pyçaklar ömrüň dowamlylygyna we ygtybarlylygyna göz ýetirmek üçin dinamiki deňagramlylygy synap görerler. Pes basyşly howa siklini goramak ulgamy bilen enjamlaşdyrylyp, tozanyň öňüni almak üçin howa gorag gatlagyny emele getirýän pes basyşly howany pyçakly içki giňişlige öwürýär. pyçak.Bu şert üçin, pyçak podşipnigi hiç hili hapalanma gurşawynda işlemez, bu eplenýän enjamy gorar we eplenç ömri uzak bolar.Eplenjiň tizligi, egirme ugry we berk kakmak funksiýasy bilen hereketlendiriji içki kod bilen dolandyrylýan eplenýän tizlik aralygynda yzygiderli üýtgedilip bilinmez.
6. Iýmit ulgamy ýokary takyklykly nurbat öndürijisi hökmünde getirilýär we podşipnik markasy FAG.Şeýle hem top nurbady üçin öňünden dartyş edýäris.Hiç hili boşluk çeýe birikdirme, ýokary berklige göz ýetirmek üçin top nurbady we motory birleşdirýär.3 ok markasy THK / PMI / HEXROTH.Maşynyň ýokary seslenme ýerine ýetirijiligine we ömrüň uzak dowamlylygyna göz ýetirmek üçin top nurbady we çyzykly ýol görkezijisi üçin yzky we wagtdaky awtomatiki ýaglamak üpjün edilýär.
7. Maşyn guralynyň I / O bölegi, CNC dolandyryş bölegi bilen çap edilen zynjyr tagtasy bilen ýokary integrirlenendir, bu näsazlyk derejesini ep-esli peseldýär, simleri arassa we gurluş taýdan laýyk edýär.Elektrik şkafy ýylylyk çalşygy bilen enjamlaşdyrylandyr.


  • Öňki:
  • Indiki: