Biz hakda

Biz kim?

2012-nji ýylda döredilen “Falco Machinery”, Hytaýyň Jiangsu welaýatynda ýerleşýän maşyn gurallaryny import ediji we paýlaýjydyr.“Falco” enjamlary, bütin dünýäde metal işleýän pudaklara hyzmat edýär.“Falco Machinery” 20 ýyldan gowrak wagt bäri maşyn gurallaryny gurmakda ýöriteleşýär we esasan daşary ýurt bazarlaryna üns berýär.Müşderilerimiz 5 yklymyň 40-dan gowrak ýurdundan.

+

Maşyn gurallaryny gurmakda 20 ýyldan gowrak tejribe

+

40-dan gowrak ýurt biziň bilen söwda edýär

+

Satuw girdejisi ABŞ-nyň 40 million dollaryndan gowrak boldy.

13

“Falco Machinery” indi gymmatly müşderilerimize metal kesmek we metal emele getiriji maşynlary hödürlemegi başarýar.Önümçilik liniýalarynda tornalar, freze maşynlary, üweýji maşynlar, elektrik pressleri we gidrawliki tormozlar, CNC maşynlary bar.Wagtynda hyzmat etmek we ýerinde taýýarlyk görmek bilen, ökde hünärmenlerimiz maşynlaryň iň ýokary öndürijiligini üpjün edip bilerler.“Falco Machinery”, aýratyn zerurlyklaryňyza önümçilik çözgütlerini hem hödürleýär.

Hyzmat

Europeewropada, Amerikada, Hindistanda, Günorta Afrikada, Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn gündogarda we dünýäniň beýleki sebitlerinde köp sanly şahamça gurduk.Satuwlarymyz we hyzmatlarymyz bilen müşderä gönükdirilen we dogruçyl bolarys we müşderiniň doly kanagatlandyrylmagy üçin iň çyn ýürekden hyzmat bermek üçin müşderileriň pikirlerini diňläris, bu bolsa “Falco” -yň pudagyň öňdebaryjy bolmagy üçin esasy faktordyr.

2012-nji ýylda döredilen “Falco Machinery”, Hytaýyň Jiangsu welaýatynda ýerleşýän maşyn gurallaryny import ediji we paýlaýjydyr.“Falco” enjamlary, bütin dünýäde metal işleýän pudaklara hyzmat edýär.“Falco Machinery” 20 ýyldan gowrak wagt bäri maşyn gurallaryny gurmakda ýöriteleşýär we esasan daşary ýurt bazarlaryna üns berýär.Müşderilerimiz 5 yklymyň 40-dan gowrak ýurdundan.2014-nji ýylda satuw girdejisi ABŞ-nyň 40 million dollaryna ýetdi.

Korporatiw medeniýet

Kompaniýanyň gymmaty:Deň we mähirli
Müşderiniň gymmaty:Doly çözgüdiň düwmesini öwüriň we nou-hau geçiriş
Görüş:Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak;Işgärleriň gymmatlyklaryna düşünmek;Jemgyýetçilik jogapkärçiligini öz üstüne almak;
Kompaniýamyza goşulmak isleýärsiňizmi?Açyk boş iş ýerleriniň sanawyny barlaň ýa-da açyk wezipeler barada maglumat almak üçin işgärler bölüminiň müdiri bilen habarlaşyň.

mission

Wezipe

Hytaýyň iň oňat enjamlaryny dünýä tanatmak

passion1

Höwes

Dörediş we innowasiýa

target

Nyşana

Hil, hünär we bäsdeşlik

Şahadatnama

a5
a5
a5
a5
a5

Hyzmatdaşlar

ia_100000026
ia_100000025
ia_100000024
ia_100000023
ia_100000022
ia_100000021
ia_100000020
ia_100000019
ia_100000018
ia_100000017

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys, ýakyn wagtda üpjün edijiňiz bolmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.